občianske združenie Slovensko v pohybe

Základné informácie o združení:

V dôsledku meniacich sa ekonomických podmienok, v rozvinutých ekonomikách sveta narastá percento populácie pracujúcej v sektore služieb, s čím je spojené aj ubúdanie možností fyzickej aktivity počas dňa. Na druhej strane lekárska veda poukazuje na negatívne dôsledky, ktoré má znižovanie dennej fyzickej záťaže na zdravotný stav ľudí. Aj na Slovensku tak stále viac ľudí vyhľadáva spôsob, ako nedostatok pohybu kompenzovať. V zimných mesiacoch, keď je možností na športovanie v prírode menej, sa ponúka bežkovanie ako ideálna aktivita, a to z viacerých dôvodov:

Čo sa dostupnosti týka, treba spomenúť aj fakt, že bežkovanie sa dá robiť kdekoľvek, ak je na zemi dostatočná vrstva snehu. Aj napriek tomu však väčšina záujemcov o tento typ aktivity ocení upravené trasy - v ideálnom prípade v blízkosti svojho bydliska. Súčasný stav je však vo väčšine oblastí taký, že ak chcú bežkovať, musia si lyžiari stopu prešliapať sami. Na Slovensku sú však pohoria, kde jednotlivci a organizácie, vo svojom voľnom čase a často na vlastné náklady vytvárajú a udržiavajú trasy mechanizmami. Často od nich počuť, že by chcel rozšíriť alebo zlepšiť úroveň trás ktoré obhospodarujú, ale chýba im technika a/alebo peniaze. Na druhej strane je veľa bežkárov, ktorí sú vďační za upravené trasy a hľadajú spôsob, ako na ich tvorbu a úpravu prispieť - napríklad peniazmi. Ambíciou združenia je vytvorenie systému, ktorý umožní financovanie a koordináciu pri tvorbe a údržbe bežkárskych trás na Slovensku.

Hlavné zámery združenia:


Kompletné znenie stanov združenia je k dispozícii v sekcii Dokumenty.

Založené v lete 2012

Prípravný výbor:
Filip Jurkovič
Jakub Valachovič
Alexander Žaťko

Dokumenty:
Stanovy združenia
Zápisnica zo schôdze uskutočnenej 1. 11. 2012

Kontakt:
posli@nabezky.sk
info@v-pohybe.sk

Adresa:
o.z. Slovensko v pohybe
Pliešovce 541
962 63

Bankové spojenie:
banka: VÚB, a.s.,
adresa: Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava 25
číslo účtu: 3083598151/0200
IBAN: SK42 0200 0000 0030 8359 8151